2019 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/776, kuriuo dėl suderinimo su Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/797 ir konkrečių tikslų, išdėstytų Komisijos deleguotajame sprendime (ES) 2017/1474, įgyvendinimo iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 321/2013, (ES) Nr. 1299/2014, (ES) Nr. 1301/2014, (ES) Nr. 1302/2014 ir (ES) Nr. 1303/2014, Komisijos reglamentas (ES) 2016/919 ir Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2011/665/ES (Tekstas svarbus EEE.)