Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji:vloga EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas/Grčija Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. novembra 2011 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, Grčija) (KOM(2011)0580 – C7-0255/2011 – 2011/2200(BUD))