Дело C-27/15: Решение на Съда (шести състав) от 2 юни 2016 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana — Италия) — Pippo Pizzo/CRGT Srl (Преюдициално запитване — Обществени поръчки — Директива 2004/18/ЕО — Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка — Възможност за позоваване на капацитета на други предприятия, за да се изпълнят необходимите условия — Неплащане на такса, която не е изрично предвидена — Изключване на оферент от участие в процедурата без възможност за отстраняване на този пропуск)