Регламент (EО) № 2612/94 на Комисията от 27 октомври 1994 година за откриване на количествени квоти за внос на текстилни продукти от категории 127 В и 145 от Китайската народна република и за изменение на приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни$