TITJUR Комисия/Нидерландия Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на2 април 1987 г. # Комисия на Европейските общности срещу Кралство Нидерландия. # Държавни помощи. # Дело 213/85.