Dyrektywa Komisji 1999/79/WE z dnia 27 lipca 1999 r. zmieniająca trzecią dyrektywę Komisji 72/199/EWG z dnia 27 kwietnia 1972 r. ustalającą wspólnotowe metody analiz do celów urzędowej kontroli paszTekst mający znaczenie dla EOG