Komisijas Direktīva 1999/79/EK (1999. gada 27. jūlijs), ar kuru groza Komisijas 1972. gada 27. aprīļa Trešo direktīvu 72/199/EEK, ar ko nosaka Kopienas analīzes metodes barības oficiālajai kontroleiDokuments attiecas uz EEZ