Директива 1999/79/ЕО на Комисията от 27 юли 1999 години за изменение на третата Директива 72/199/ЕИО на Комисията относно установяване на общностни методи за анализ за целите на официалния контрол на храните за животни (текст от значение за ЕИП)$