Υπόθεση C-406/14: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Πολωνία) στις 27 Αυγούστου 2014 — Wrocław — Miasto na prawach powiatu κατά Minister Infrastruktury i Rozwoju