Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 802/2001 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2001, για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις δέκα πρώτες εργάσιμες ημέρες του Απριλίου 2001 σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98