Писмен въпрос E-4246/10 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) до Комисията. Създаване на център за наблюдение на миграцията