Sprawa C-813/18 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 15 października 2020 r. – Deza, a.s. przeciwko Komisja Europejska, Republika Finlandii, Królestwo Szwecji, Europejska Agencja Chemikaliów [Odwołanie – Środowisko naturalne – Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 – Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie niektórych substancji i mieszanin – Rozporządzenie (UE) 2017/776 – Klasyfikacja antrachinonu – Substancja o domniemanym potencjalnym działaniu rakotwórczym dla ludzi – Błędy w wykładni i zastosowaniu rozporządzenia nr 1272/2008 oraz zasady pewności prawa – Przeinaczenie okoliczności faktycznych i dowodów – Zakres kontroli]