Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9502 — Synthomer / Omnova Solutions) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2019/C 398/03