ENU/Комисия TITJUR Решение на Първоинстанционния съд (втори разширен състав) от 15 септември 1995 г. # Empresa Nacional de Urânio SA (ENU) срещу Комисия на Европейските общности. # Иск за отмяна. # Съединени дела T-458/93 и T-523/93.