Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1562 на Комисията от 16 септември 2019 година за изменение на решения 2007/305/ЕО, 2007/306/ЕО и 2007/307/ЕО по отношение на преходния период за следи от хибридна маслодайна рапица Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), хибридна маслодайна рапица Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) и маслодайна рапица Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), както и от производните им продукти (нотифицирано под номер C(2019) 6524)