TITJUR Finsider/Комисия Заключение на генералния адвокат Lenz представено на27 ноември 1984 г. # Finsider срещу Комисия на Европейските общности. # ЕОВС. # Дело 250/83.