TITJUR Johnston Заключение на генералния адвокат Darmon представено на28 януари 1986 г. # Marguerite Johnston срещу Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary. # Искане за преюдициално заключение: Industrial Tribunal, Belfast (Northern Ireland) - Обединеното кралство. # Равно третиране на мъжете и жените. # Дело 222/84.