Регламент (ЕО) № 958/96 на Комисията от 30 май 1996 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1431/94 относно определяне на подробни правила за прилагане в сектора на птичето месо на режима за внос, предвиден в Регламент (EО) № 774/94 на Съвета относно откриване и предвиждане управлението на определени тарифни квоти на Общността за птиче месо и други селскостопански продукти$