Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/632 на Комисията от 13 април 2021 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъците на животни, продукти от животински произход, зародишни продукти, странични животински продукти и производни продукти, съставни продукти, сено и слама, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2007 на Комисията и Решение № 2007/275/ЕО на Комисията (текст от значение за ЕИП)