Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 154/1999 av den 26 november 1999 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet