Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 154/1999, της 26ης Νοεμβρίου 1999, για την τροποποίηση του παραρτήματος I (Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ