Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9703 — SCP/Real) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 48/14