Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9703 — SCP/Real) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 48/14