Директива 95/39/ЕО на Съвета от 17 юли 1995 година за изменение на приложенията към Директиви 86/362/ЕИО и 86/363/ЕИО относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху зърнените култури и храните от животински произход PROPCELEX