Заключение на генералния адвокат Jacobs представено на12 март 1998 г.$