Заключение на генералния адвокат Rozès представено на11 ноември 1982 г. # Ditta Italgrani срещу Amministrazione delle finanze dello Stato. # Искане за преюдициално заключение: Tribunale civile e penale di Firenze - Италия. # Дело 82/82. TITJUR Italgrani