Заключение на генералния адвокат Capotorti представено на3 февруари 1977 г.