Делегиран регламент (ЕС) 2020/2154 на Комисията от 14 октомври 2020 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ветеринарно-здравните изисквания и изискванията за сертифициране и уведомяване във връзка с движението в рамките на Съюза на продукти от животински произход от сухоземни животни (текст от значение за ЕИП)