/* */

Писмен въпрос E-1810/04, зададен от Hiltrud Breyer (Verts/ALE) на Комисията. Verification of quality characteristics of olive oils