Υπόθεση T-163/19: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Δεκεμβρίου 2019 – Μερσίνης κατά ESMA