Komission päätös (EU) 2020/969, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2020, tietosuojavastaavaa, rekisteröityjen oikeuksia koskevia rajoituksia ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 soveltamista koskevista täytäntöönpanosäännöistä sekä komission päätöksen 2008/597/EY kumoamisesta