Απόφαση (ΕΕ) 2020/969 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 2020 για τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής όσον αφορά τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, τους περιορισμούς των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την κατάργηση της απόφασης 2008/597/ΕΚ της Επιτροπής