Решение на Първоинстанционния съд (пети състав) от 21 юли 1998 г.