2010/54/ЕО: Решение на Комисията от 23 септември 2009 година относно помощта, която Полша планира да приведе в действие за Dell Products (Полша) Sp. z o.o. C 46/08 (ex N 775/07) (нотифицирано под номер C(2009) 6868) (Текст от значение за ЕИП)