Решение на Комисията от 24 юли 1998 година относно третирането на измами с ДДС (несъответствията между теоретичните приходи от ДДС и действителните приходи от ДДС) за целите на националните сметки (нотифицирано под номер C(1998) 2202)Текст от значение за ЕИП.$