Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9665 — General Real Estate/Apleona Real Estate/Property Management JV) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 83/01