Заключение на генералния адвокат Darmon представено на6 юли 1988 г. # Hauptzollamt Hamburg-St. Annen срещу Wilhelm Kiwall KG. # Искане за преюдициално заключение: Bundesfinanzhof - Германия. # Дело 252/87. TITJUR Kiwall