Решение на Съда от 27 януари 1981 г. # Италианска република срещу Комисия на Европейските общности. # Клиринг на годишни счетоводни сметки. # Дело 1251/79. TITJUR Италия/Комисия