Предварително уведомление за концентрация (Case M.10179 — Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/KiK Textilien und Non-Food) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2021/C 74/05