PROPCELEX Директива на Съвета от 13 февруари 1989 година за хармонизиране на образуването на брутния национален продукт по пазарни цени