Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9642 — Acerinox/VDM) (Text s významom pre EHP) 2020/C 78/01