Съединени дела C-116/16 и C-117/16: Решение на Съда (голям състав) от 26 февруари 2019 г. (преюдициално запитване от Østre Landsret — Дания) — Skatteministeriet/T Danmark (C-116/16), Y Denmark Aps (C-117/16) (Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Обща система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки — Директива 90/435/ЕИО — Освобождаване на печалбите, които дружества от една държава членка разпределят на дружества от други държави членки — Действителен бенефициер на разпределените печалби — Злоупотреба с право — Установено в държава членка дружество, което плаща дивиденти на установено в друга държава членка свързано дружество, при което цялата или почти цялата сума на дивидентите впоследствие се прехвърля извън територията на Европейския съюз — Дъщерно дружество със задължение да удържа данък при източника върху дивидентите)