Делегиран регламент (ЕС) 2019/7 на Комисията от 30 октомври 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010 във връзка с тръжната продажба на 50 милиона неразпределени квоти от резерва за стабилност на пазара за фонда за иновации и за вписване на тръжна платформа, която трябва да бъде избрана от Германия (Текст от значение за ЕИП.)