Регламент (ЕО) № 2717/98 на Комисията от 16 декември 1998 година относно заявления за възстановяване от страна на Общността на разходи, платени от държавите-членки на организации на производители, получили предварително признаване в сектора на плодовете и зеленчуците$