TITJUR Заключение на генералния адвокат Cosmas представено на11 юли 1995 г. # Andrea Francovich срещу Италианска република. # Искане за преюдициално заключение: Pretura circondariale di Vicenza - Италия. # Социална политика - Директива 80/987/ЕИО. # Дело C-479/93. Francovich