PROPCELEX Директива на Съвета от 12 юни 1986 година относно граничните стойности и целевите показатели за качество за заустванията на някои опасни вещества от списък I на приложението към Директива 76/464/ЕИО