Hoyer/Комисия TITJUR Определение на председателя на пети състав на Първоинстанционния съд от 1 август 1991 г. # Paul Edwin Hoyer срещу Комисия на Европейските общности. # Обезпечително производство. # Дело T-51/91 R.