Stanner Заключение на генералния адвокат Darmon представено на16 юни 1994 г. # Walter Stanner GmbH & Co. KG срещу Hauptzollamt Bochum. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Düsseldorf - Германия. # Обща митническа тарифа. # Дело C-393/93. TITJUR