Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/929 на Комисията от 5 юни 2019 година за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), като фуражна добавка за пилета за угояване и отбити прасенца (притежател на разрешението Berg and Schmidt GmbH Co. KG) (Текст от значение за ЕИП.)