Заключение на генералния адвокат Roemer представено на27 май 1970 г.